rysunki kredąZasady przyznawania alimentów

Alimenty to środki utrzymania, które są prawnym obowiązkiem najczęściej zasądzanym przez sąd. Dotyczą przeważnie rodziców, których dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Zdarza się, że alimenty są także zasądzane na rzecz współmałżonka lub rodziców. Przesłanką do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest brak zdolności do utrzymania się. Nie dotyczy to sytuacji, w której dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z wychowaniem oraz utrzymaniem. Obowiązek jest nakładany od momentu urodzenia, aż do usamodzielnienia się dziecka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej różnicy wieku, po której dziecko bezwzględnie traci prawo do alimentów. Z tego względu usamodzielnienie jest mylnie utożsamiane z osiągnięciem pełnoletności lub ukończeniem 24 roku życia. Obowiązek ten nie wygasa nigdy, gdy dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu niepełnosprawności lub choroby. Warto także zaznaczyć, że obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania ustaje, gdy dziecko nie podejmuje starań o znalezienie pracy, przy jednoczesnym braku kontynuacji nauki.

Jak uzyskać alimenty?

Kwestia uzyskania alimentów jest dosyć skomplikowana. Ich otrzymanie uwarunkowane jest w polskim prawie, jednakże w przypadku par o różnych narodowościach należy wziąć pod uwagę także regulacje związane z prywatnym prawem międzynarodowym. W zrozumieniu wszelkich kwestii związanych z uzyskaniem alimentów, a także w sporządzeniu pozwów o ich uchylenie pomaga nasza kancelaria adwokacka. Najczęstszym sposobem wyegzekwowania alimentów jest postępowanie sądowe. Inną możliwością jest umowa prywatna pomiędzy stronami, która może przybierać formę notarialną.

Wysokość alimentów uwarunkowana jest możliwościami zarobkowymi oraz majątkowymi rodzica, usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, a także zakresem świadczonych wobec dziecka osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie. Do pozwu sądowego należy dołączyć wszelkie możliwe dokumenty, które uzasadniają żądanie, w tym opłaty za szkołę, wykaz kosztów leczenia, opłaty za mieszkanie i tym podobne. Należy także załączyć akty stanu cywilnego oraz wskazanie wartości przedmiotu sporu.