kodeks prawny oraz młotek sędziowskiPrawo karne

Oferujemy usługi prawne na wszystkich etapach postępowania w sprawach karnych. Podejmujemy się wykonywania czynności adwokackich podczas postępowania przygotowawczego, a także w czasie rozprawy sądowej. Reprezentujemy interesy osób podejrzanych, oskarżonych, a także skazanych. Występujemy także jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych, możemy również podjąć się roli oskarżyciela posiłkowego. Udzielamy ponadto porad prawnych związanych z zagadnieniami wchodzącymi w zakres prawa karnego. Zajmujemy się ponadto sprawami karnymi ściganymi z powództwa prywatnego.

Rola adwokata w sprawach karnych

Jako adwokaci w sprawach karnych mamy za zadanie reprezentowanie Klienta, działając wyłącznie na jego korzyść. Jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy dotyczącej treści wszystkich rozmów prowadzonych z Klientem w związku ze sprawą, w ramach tzw. tajemnicy obrończej. W zależności od rodzaju i etapu postępowania możemy wykorzystywać różne środki przewidziane przez prawo w celu poprawienia sytuacji prawnej Klienta, zarówno związane z dowodami świadczącymi na jego korzyść, jak i z działaniem organów ścigania i przestrzegania przez nie odpowiednich procedur. Podejmując się obrony w sprawach karnych, pomagamy w gromadzeniu i odpowiedniej prezentacji materiału dowodowego. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i podczas rozprawy zgłaszamy wnioski dowodowe, w zależności od okoliczności sprawy. Możemy powoływać świadków, zadawać im pytania, a także kwestionować opinie biegłych sądowych. W sprawach karnych możemy również reagować na stosowane przez prokuraturę lub sąd środki zapobiegawcze. ​W przypadku osób skazanych adwokat może pomóc w złożeniu wniosku o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary lub przedterminowe zwolnienie.

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach karnych

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone w sprawach karnych, występujemy jako oskarżyciele posiłkowi i gromadzimy materiał dowodowy niezależnie od działań prokuratury, a potem przedstawiamy go przed sądem. Oskarżyciel posiłkowy podczas rozprawy może zadawać świadkom pytania, wnioskować o powołanie dodatkowych świadków, a także zgłaszać wnioski dowodowe, np. z opinii biegłych sądowych. Oskarżyciel posiłkowy ma również możliwość pełnego wglądu w akta sprawy. Do jego uprawnień należy ponadto zabieranie głosu na prawach strony, możliwość złożenia apelacji do Sądu I instancji czy wnioskowanie o informacje o przedterminowym zwolnieniu skazanego, udzielanych mu przepustkach i przerwach w wykonaniu kary.